Przedszkole z rehabilitacją

18.10.2014

Grupa przedszkolna Od ukończenia 2,5 roku życia dziecko może uczestniczyć w zajęciach przedszkolnych prowadzonych w małej (4 dzieci) grupie rówieśniczej przez pedagoga specjalnego z udziałem drugiej osoby do pomocy. Dzieci maja również dodatkowe zajęcia między innymi z muzykoterapeutą, dogoterapię, a w razie zgłoszonej przez rodziców potrzeby także religię.

Organizowane są dni świąteczne wyjścia i wycieczki szkolne. Aby uczestniczyć w zajęciach przedszkolnych dziecko musi otrzymać z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W życiu szkoły uczestniczą wolontariusze z zaprzyjaźnionych szkół i środowisk.

Terapię dziecka powinien prowadzić jeden zespół specjalistów, wtedy można ocenić, a jeśli trzeba modyfikować przebieg procesu terapeutycznego, dlatego specjaliści Poradni „AGA” i specjalnej szkoły ”Nasza Szkoła” na bieżąco wymieniają informacje dotyczące postępów dziecka i współpracują ze sobą.

Poradnia „AGA” Rehabilitacja neurologiczna

Dzieci, których rozwój nadal potrzebuje wsparcia kontynuują swoją rehabilitację neurologiczną. Rehabilitację zleca i nadzoruje lekarz specjalista , a prowadzą: fizjoterapeuta, psycholog, logopeda i pedagog z wykorzystaniem wielu nowoczesnych i uznanych metod. W ciągu jednej godziny zegarowej dziecko otrzymuje dwie procedury terapeutyczne, a od ukończenia 3 roku życia lekarz specjalista może zalecić terapię trwającą dwie godziny zegarowe i obejmującą dwie procedury. Konsultacje lekarza specjalisty odbywają się w obecności rodziców, mogą być również dodatkowe konsultacje wyznaczone na prośbę rodziców.

„Nasza Szkoła”

Praca grona pedagogicznego ukierunkowana jest na wyrównywanie braków, utrwalanie zdobytych umiejętności i wiadomości oraz przygotowanie dziecka do nauki w oświacie integracyjnej i włączającej. Szkoła funkcjonuje na prawach szkoły publicznej.
Wczesne wspomaganie rozwoju Zgodnie z zaleceniami zawartymi w Orzeczeniu o wczesnym wspomaganiu rozwoju wydanym przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną dziecko może uczestniczyć w 4 do 8 godzinach zajęć w miesiącu. Zajęcia prowadzą pedagodzy specjalni specjaliści wczesnego wspomagania, oraz w miarę potrzeb psycholog, muzykoterapeuta, logopeda, fizjoterapeuta. W zajęciach tych dzieci uczestniczą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej.

Skorzystaj bezpłatnie z naszej pomocy