Szkoła terapeutyczna

30.09.2014

Uczniowie realizują nauczanie zintegrowane i uczą się w małych klasach co daje możliwość indywidualnego podejścia do realizacji każdego zadania, a jednocześnie pozwala dziecku na pracę. Nauczyciel, wychowawca klasy jest pedagogiem specjalnym dzięki czemu może korzystać z metod pracy dostosowanych do potrzeb każdego dziecka.

Terapię dziecka powinien prowadzić jeden zespół specjalistów, wtedy można ocenić , a jeśli trzeba modyfikować przebieg procesu terapeutycznego, dlatego specjaliści Poradni „AGA” i specjalnej szkoły „Nasza Szkoła” na bieżąco wymieniają informacje dotyczące postępów dziecka i współpracują ze sobą.

Poradnia „AGA” Rehabilitacja neurologiczna

Dzieci, których rozwój nadal potrzebuje wsparcia kontynuują rehabilitację. Rehabilitację zleca i nadzoruje lekarz specjalista , a prowadzi zespół : fizjoterapeuta, psycholog, logopeda, pedagog z wykorzystaniem wielu nowoczesnych i uznanych metod.

Od ukończenia 7 roku życia lekarz specjalista może zalecić terapię trwającą 3 godziny zegarowe i obejmującą trzy procedury. Konsultacje lekarza specjalisty odbywają się w obecności rodziców, mogą być również dodatkowe konsultacje wyznaczone na prośbę rodziców.

„Nasza Szkoła”

Praca ukierunkowana jest na wyrównywanie braków, utrwalanie zdobytych umiejętności i wiadomości oraz przygotowanie ucznia do nauki w oświacie integracyjnej i włączającej. Szkoła funkcjonuje na prawach szkoły publicznej.

Roczne przygotowanie do szkoły realizujemy również w grupie przedszkolnej dla dzieci pięcioletnich, które otrzymały Orzeczenie o potrzebie rocznego przygotowania do szkoły wydane przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną. Zajęcia odbywają się zgodnie z wydanym orzeczeniem.

Pierwszy etap edukacji Klasy I-III Z chwilą uzyskania dojrzałości szkolnej dziecko może stać się uczniem , o czym stanowi Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną. Uczniowie realizują program szkoły podstawowej w oparciu o przygotowany przez zespół pedagogiczny szkoły Indywidualny Program Nauczania zgodny z aktualnymi potrzebami edukacyjnymi i, możliwościami i rozwojem poznawczym dziecka. W razie potrzeby wykorzystywane są alternatywne metody komunikacji.

Uczniowie realizują nauczanie zintegrowane i uczą się w małych klasach (około 4 uczniów) co daje możliwość indywidualnego podejścia do realizacji każdego zadania, a jednocześnie pozwala dziecku na pracę w grupie rówieśników. Nauczyciel, wychowawca klasy jest pedagogiem specjalnym dzięki czemu może korzystać z metod pracy dostosowanych do potrzeb i deficytów każdego dziecka. Praca ukierunkowana jest na wyrównywanie braków, utrwalanie zdobytych umiejętności i wiadomości oraz przygotowanie ucznia do nauki w oświacie integracyjnej i włączającej. Nauczyciel ma do pomocy pomoc nauczyciela. Indywidualny Program Nauczania prezentowany jest rodzicom i omawiany z Nimi na początku roku szkolnego, oraz po pierwszym semestrze. Rodzice mają możliwość stałego kontaktu z nauczycielem. Dzieci maja również dodatkowe zajęcia między innymi z muzykoterapeutą, dogoterapię, a w razie zgłoszonej przez rodziców potrzeby także religię, wraz z przygotowaniem do Pierwszej Komunii św. Okres nauki na pierwszym etapie edukacji można wydłużyć o dwa lata, jeśli jest taka uzasadniona i potwierdzona na prośbę rodziców decyzja Rady Pedagogicznej. Każdy rok nauki kończy się wydaniem Świadectwa szkolnego. Organizowane są dni świąteczne wyjścia i wycieczki szkolne. W życiu szkoły uczestniczą wolontariusze z zaprzyjaźnionych szkół i środowisk.

Drugi etap edukacji Klasy IV-VI Uczniowie z normą intelektualną i upośledzeniem lekkim realizują w pełni program przedmiotów szkoły podstawowej. Z zastosowaniem specjalnych metod, między innymi komunikacji alternatywnej, prowadzona jest nauka przedmiotów objętych programem nauczania przez nauczycieli nauczania danego przedmiotu. Rodzice na bieżąco mogą mieć kontakt z gronem pedagogicznym w celu współpracy i możliwie najlepszej pomocy uczniowi w rozwijaniu jego zainteresowań i pasji. Dla tych uczniów może być przeprowadzony po klasie VI Test Kompetencji.

Uczniowie z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym mają następujące przedmioty: funkcjonowanie w środowisku, plastykę, muzykę i technikę, wf; wg Orzeczeń realizują program i uczą się w małych klasach (około 4 uczniów) co daje możliwość indywidualnego podejścia do realizacji każdego zadania, a jednocześnie pozwala dziecku na pracę w grupie rówieśników. Nauczyciel, jest również pedagogiem specjalnym dzięki czemu może korzystać z metod pracy dostosowanych do potrzeb i deficytów każdego dziecka. W razie potrzeby wykorzystywane są alternatywne metody komunikacji. Praca ukierunkowana jest na wyrównywanie braków, utrwalanie zdobytych umiejętności i wiadomości. Nauczyciel ma do pomocy pomoc nauczyciela. Rodzice mają możliwość stałego kontaktu z nauczycielem i współpracy ze szkołą dla rozwijania potencjału i zainteresowań uczniów.

Wszyscy uczniowie maja często również dodatkowe zajęcia, a w razie zgłoszonej przez rodziców potrzeby także religię, wraz z przygotowaniem do Pierwszej Komunii św. Organizowane są dni świąteczne wyjścia i wycieczki szkolne. W razie zgłoszonej przez rodziców potrzeby uczniowie mają także religię. W życiu szkoły uczestniczą wolontariusze z zaprzyjaźnionych szkół i środowisk, a nasi uczniowie uczestniczą w lokalnych imprezach i wydarzeniach.

Skorzystaj bezpłatnie z naszej pomocy